จดหมายข่าว YFC

เดือน มีนาคม

จดหมายจากผู้อำนวยการ

เคยสงสัยไหมครับว่า ขณะที่เพลงต่างๆที่เราได้ยิน และร้องกันอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นรักที่สวยงาม  หรือรักที่ไม่สมหวัง  ก็มีเนื้อหาบรรยายความรักที่มีต่อกัน  คนทั่วไปสามารถร้องเพลงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย  ไม่เคอะเขิน แต่พอให้บอกรักต่อกันและกัน หนุนใจกัน ให้กำลังใจกัน ออกมาเป็นคำพูดกลับบอกว่ายาก และไม่คุ้นชิน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าจะให้แสดงความรักเหล่านั้นออกมาเป็นการกระทำ ยิ่งดูเป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่

ในขณะที่พระเจ้าทรงกำชับให้เราแสดงความรักต่อกันและกันออกมาเป็นการกระทำ                                                                   “ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง”  1 ยอห์น 3:18

ในเดือนที่ผู้คนเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความรักกัน เราเองก็สามารถรื้อฟื้นการแสดงความรักต่อกันและกันออกมาเป็นการกระทำได้ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ  หนุนใจ  ให้กำลังใจ  อธิษฐานเผื่อกัน  เพื่อสำแดงความรักแบบพระเยซูคริสต์เช่นกัน

และไม่เพียงการแสดงความรักกับคนที่เรารัก แต่พระเยซูทรงเรียกร้องให้เรารักทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข แม้คนไม่น่ารัก อย่างอดทน และมีความหวังอยู่เสมอ

               “แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” มัทธิว 5:44

               “ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ                                      และทนต่อทุกอย่าง ความรักไม่มีวันสูญสิ้น” 1 โครินธ์ 13:7-8

แม้ความรักของเราอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แบบพระเยซู แต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเปิดตาใจของเรา และเติมใจของเราด้วยความรักของพระองค์  และขอกำลังที่มาจากพระเจ้าช่วยเราให้รัก  ให้ยกโทษ และอธิษฐานเผื่อทุกคนได้อย่างพระองค์  เพื่อการกระทำทุกอย่างแม้เพียงเล็กน้อยด้วยความรัก จะสำแดงความรักที่พระองค์กำชับเราให้ “รักกันและกัน”

สตาฟวายเอฟซีในกรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย กำลังทำพันธกิจการประกาศ และสร้างสาวกกับเยาวชนอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ และในวันที่  20-28  มีนาคมนี้  วายเอฟซีจะจัดค่ายนักประกาศตัวจ้อย  ในพื้นที่กรุงเทพฯ  และปริมณฑล  เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคริสเตียนให้มีทักษะและรักการประกาศ  ขอค่ายนี้อยู่ในคำอธิษฐาน  และการสนับสนุนของท่านด้วยครับ  ขอพระเจ้าอวยพรครับ

                                                                                                                            ร่วมรับใช้พระคริสต์

                                                                                                                              (พัฒน์วิทย์  องค์เจริญ)  
                                                                                                                           ผู้อำนวยการ YFC Thailand 

  

การประกาศพระกิตติคุณ

0
ประกาศพระกิตติคุณ
0
รับเชื่อพระเยซู

พันธกิจอื่นๆ

พันธกิจของเราดำเนินได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย